การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
และลดผลกระทบ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นส่วนสําคัญที่เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
Lucky Star Weaving

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จํากัด ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยใส่ใจในกระบวนการผลิตสินค้า ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนําสินค้ากลับมาใชใ้หม่หรือใชซ้ำได้ 100% ด้วยหลักการ 3Rs อีกทั้งบริษัทฯยังมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ และได้ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับ 3 (Green Industry Level 3) รวมถึงได้ผ่านการรับรองการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) อีกด้วย

100%

Recyclable Woven For The Circular Economy

Reduce Plastic Usage

เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน ทางบริษัทจึงได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พิเศษรุ่น Sustainable Packaging Series ให้
สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากโพลีโพรพิลีน
เท่านั้น จึงสามารถนำบรรจุภัณฑ์ของเรา ไปรีไซเคิลได้ 100%จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ในหมวดนี้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบ
กับกระสอบสานแบบตามท้องตลาดทั่วไป

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านการรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค รวมถึงยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะ
โลกร้อนอีกด้วย

 • รีไซเคิล 100%
 • ปิดผนึกด้วยความร้อน
 • เปิดง่าย
 • คุ้มค่า
 • กันน้ำ
 • การควบคุมกลิ่น
 • เนื้อหารีไซเคิล (มากถึง 30%)
 • แผงการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • เคลือบเงาหรือด้าน
 • ทนทานและทนต่อการฉีกขาด
 • ปรับให้เข้ากับเครื่องบรรจุส่วนใหญ่ได้

100%

Recyclable Woven For The Circular Economy

Reduce Plastic Usage

อะไรคือ
Sustainable Packaging ?

เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ทางบริษัทจึงได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พิเศษรุ่น Sustainable Packaging Series ให้สอดคล้องกับ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึงบรรจุภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำมา
จากโพลีโพรพีลีนเท่านั่น จึงสามารถนำบรรจุภัณฑ์ ของเราไปรีไซเคิลได้ 100%จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ ในหมวดนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมากเมื่อ
เทียบกับกระสอบสานแบบตามท้องตลาดทั่วไป

ทำไมต้อง
Sustainable Packaging ?

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงได้ปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ได้ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค รวมถึงยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ประโยชน์ของ
Sustainable Packaging ?

 • รีไซเคิล 100%
 • ปิดผนึกด้วยความร้อน
 • เปิดง่าย
 • คุ้มค่า
 • กันน้ำ
 • การควบคุมกลิ่น
 • เนื้อหารีไซเคิล (มากถึง 30%)
 • แผงการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • เคลือบเงาหรือด้าน
 • ทนทานและทนต่อการฉีกขาด
 • ปรับให้เข้ากับเครื่องบรรจุส่วนใหญ่ได้

Solar Panel

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ลงบนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 10,700 ตารางเมตร มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 1,600 กิโลวัตต์

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 2,262,560 หน่วยต่อปี เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิต มุ่งสู่การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังดำเนินการติดตั้งจะช่วยลดค่าไฟเฉลี่ย 3.66 ล้านบาทต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ (CO2) 1,113,179 กิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 234,354 ต้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลักกี้สตาร์ได้ออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว

ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ
ขนาด 10,700 ตารางเมตร

ผลิตไฟฟ้าสูงสุด
1,600 กิโลวัตต์

ผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ
2,262,560 หน่วยต่อปี

ลดค่าไฟเฉลี่ย
3.66 ล้านบาทต่อปี

ลดการปล่อยก๊าซ CO2
1,113,179 กิโลกรัมต่อปี

เทียบเท่ากับการปลูก
ต้นไม้ถึง 234,354 ต้น

Programs

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.