ข่าวสาร
และกิจกรรม

กิจกรรม CSR

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จํากัด มุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนรอบด้านรวมถึงโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเข้าปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ในตําบลเดียวกัน
ของพนักงานในองค์กรที่คํานึงถึง คุณภาพชีวิตพนักงาน และทรัพยากรจะต้องพัฒนาร่วมกันไปกับองค์กร

Innovation Packaging

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ข่าวสารใหม่ ๆ

/

Sorry, your ID is maybe not correct. And please make sure that your selected element is developed with Swiper.