นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ
 
               บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้
 
1. คุกกี้ (Cookies)
                     คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู หรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 
2. วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
         บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ นำคุกกี้และเทคโนโลยี่อื่นๆที่คล้ายๆกันมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
                2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของผู้เข้าเยี่ยมชม และช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
                2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
                2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ที่จะทำให้บริษัทฯ เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไรและมีการใช้บริการของบริษัทฯอย่างไร
                2.4 เพื่อให้บริษัทฯได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสนใจ
ทั้งนี้ บริการต่างๆของบริษัทฯอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น
 
3. ประเภทคุกกี้ที่บริษัทลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือใช้
         เว็บไซต์บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (First Party Cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third Party Cookies) ซึ่งกำหนด และตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้ ที่บริษัทฯ ใช้ แบ่งออกได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
                3.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมในระหว่างที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งค่า และเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเมื่อออกจากเว็บไซต์ หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
                3.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมและการตั้งค่าต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเมื่อกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานบริษัทฯ มีการนำคุกกี้มาใช้ 3 ประเภท ดังนี้
                    (1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
                    (2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจ หรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
                    (3) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่างๆที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของหรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์ หรือการตั้งค่าต่างๆของหน้าเพจซึ่งสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
         ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และจำเป็นต่อการให้บริการนั้นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแสดงข้อมูล และรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้
 
4. ขั้นตอนวิธีการปิดคุกกี้
         ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง หรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
 
5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
         เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหา หรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหา และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนด และตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบาย หรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
 
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
         นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทฯจะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านแอปพลิเคชั่นหรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
 
7. การติดต่อสอบถาม
         ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
                   ชื่อบริษัท: บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด
                   ที่อยู่: 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
                   เว็บไซต์ของบริษัท: www.luckystarweaving.com
                   โทรศัพท์: 02-441-6555 ต่อ 510
                   อีเมล: hr@luckystarweaving.com
      บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ
      ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Protection Policy)

       บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้สมัคร บุคลากรและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ โดยบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ เคารพและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ การบริหารจัดการ และมีมาตรการที่เหมาะสม โดยให้ถือว่าเป็นนโยบายของบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ ที่มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามระเบียบการปฏิบัติและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”

“บริษัทในเครือ”

หมายความว่า บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

หมายความว่า  บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด , บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด , บริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัด

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”

หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบ่งชี้ไปถึง

“การประมวลผลข้อมูล”

หมายความว่า การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“คณะกรรมการ”

หมายความว่า กรรมการของบริษัท  ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ

“ผู้บริหาร”

หมายความว่า ผู้บริหารของบริษัท  ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ

“พนักงาน”

หมายความว่า พนักงานในระดับรองลงมาจากระดับผู้บริหารของบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

“ประกาศความเป็นส่วนตัว”

หมายความว่า การประกาศบนเว็บไซต์เพื่อแจ้งผู้เข้ามาใช้เว็บไซต์ถึง จุดประสงค์ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์

“คุกกี้”

หมายความว่า ไฟล์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ สื่อสารของผู้ใช้งานซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุง ประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

ข้อ 2 วัตถุประสงค์และการเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

           2.1 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ หรือบุคคลต้องปฏิบัติตาม

           2.2 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมหากจำเป็น

           2.3 ในกรณีที่บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมดังกล่าว

           2.4 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งเท่านั้น หรือเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม โดยบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังภายใต้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           3.1 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กร นิติบุคคลภายนอก ซึ่งมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดเผยได้

           3.2 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯในเครือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

ข้อ 4 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก

           บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกประมวลผล โดยบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น การแยกส่วนข้อมูลก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคล การจัดส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็น รวมถึงการมีข้อตกลงรักษาความลับหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) กับผู้รับข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 5 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

           บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทฯ ในโครงข่ายของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์(server) หรือ คลาวด์ (cloud) ในประเทศต่าง ๆ บริษัทฯ จะคำนึงและพิจารณาว่าประเทศปลายทางได้ถูกรับรองว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

           กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศยังสามารถกระทำได้หากเข้าข้อยกเว้นกรณีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล, เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา, ป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ข้อ 6 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ 7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

           7.1 บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะดำเนินการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เช่น การกำหนดรหัสผ่าน การเข้ารหัส (Secure Sockets Layer/SSL) ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่าย   เป็นต้น และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) การกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การรักษาความลับ กำหนดสิทธิเข้าถึง การประเมินและจัดการความเสี่ยง การกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ โดยมีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและทบทวนปรับปรุงมาตรการทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข นำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

           7.2 พนักงาน บุคลากรทุกคนของบริษัท  ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ไม่นำข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

ข้อ 8 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

           ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เมื่อบริษัทฯ ทราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ  จะดำเนินการแจ้งเหตุละเมิดพร้อมแนวทางเยียวยาเหตุละเมิดดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 9 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           สิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยเจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้หากมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิเสธคำร้องขอ บริษัทฯ จะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ

           9.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ โดยบริษัทฯ จะแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาการถอนความยินยอมดังกล่าวให้ท่านทราบ

           9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ หากเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงหรือขอรับสำเนานั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

           9.3 สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

           ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อสามารถดำเนินการตามสัญญาได้ตามความประสงค์ หรือ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

           9.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำร้องขอได้หากเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้ง การใช้สิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย

           9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากเจ้าของข้อมูลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

           9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯไม่มีความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ข้อ 10 บทกำหนดโทษ
           ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรือละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมาย และ/หรือความเสียหายขึ้น ผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ โดยบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมให้กับความผิดใดๆ ที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้กระทำขึ้นและผู้นั้นต้องรับโทษทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นใด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป


ข้อ 11 การทบทวนนโยบาย
           บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ จะทำการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข


ข้อ 12 วิธีการติดต่อ
           ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้


                      ชื่อบริษัท : บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด
                      สถานที่ติดต่อ : 33/8,33/11 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
                      เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6555 ต่อ 510

                      เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                      สถานที่ติดต่อ : 33/8,33/11 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
                      เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6555 ต่อ 510
                      อีเมล : hr@luckystarweaving.com

 

                      ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน/พนักงาน

นโยบายเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน/พนักงาน

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

          บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน/พนักงานเป็นสำคัญ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงาน/พนักงานของบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของผู้สมัครงาน/พนักงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

          ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทฯ ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ดังต่อไปนี้

1.คำนิยาม

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          “บริษัทฯ” หมายความถึง บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด, บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด และบริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัด

          “ผู้สมัครงาน” หมายความถึงผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

          “พนักงาน” หมายความถึงบุคคลที่บริษัทฯตกลงรับเข้าทำงานและเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

2.ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

          2.1 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่พนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมภายในของบริษัทฯ

          2.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครงานก่อนการเข้าทำสัญญา

          2.3 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากผู้สมัครงาน/พนักงาน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน

          บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

          3.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมของผู้สมัครงาน

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

 

เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้สมัครงานดำเนินการติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านเว็ปไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือเป็นการประกาศรับสมัครภายในบริษัทฯ

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

2

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น การตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย ประวัติอาชญากรรม ประวัติการถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ การมีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

3

เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

4

เก็บรักษาไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ในอนาคต สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

          3.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมของพนักงาน

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

 

เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

2

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือข้อตกลงของบริษัทฯ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

3

ดำเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน จัดเตรียมบัตรประจำตัว เครื่องใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล Username Password ของระบบต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4

เพื่อการจัดการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานและครอบครัว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

5

การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

6

บริหารจัดการด้านภาษีของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

7

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ บริษัทฯ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของ บริษัทฯ การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของ บรษัทฯ และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน บริษัทฯ หรือสาขาของ บริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

8

การบริหารจัดการด้านกิจกรรมของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรค์อื่น ๆ ที่จัดให้แก่พนักงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

9

การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

10

การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

11

ประกาศพนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประกาศครบอายุการทำงาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

12

การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ประเมินผลการทำงานของพนักงาน การพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

13

การเข้ารับการอบรม และการสอบวัดความรู้สำหรับพนักงาน.

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

14

การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณา และลงโทษทางวินัย หรือการใช้สิทธิตามสัญญา หรือกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

15

การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น บริษัทฯตำรวจ บริษัทฯป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทฯคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

16

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล

(Vital Interests)

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวม

          เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 3 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/พนักงาน

          จากแหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ดังรายการต่อไปนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1.       ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.luckystarweaving.com การกรอกใบสมัครงาน หรือการที่ผู้สมัครงานส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯโดยตรง และการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ข้อมูลผู้ติดต่อสำรอง สถานะทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น

2.       ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ www.luckystarweaving.com ของผู้สมัครงาน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อีเมล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3.       ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการปฏิบัติงาน

ข้อมูลครอบครัวของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝึกอบรม บันทึกการลา ข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลจำลองใบหน้า ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน

          บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานต่อบุคคล หรือนิติบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

          5.1 บริษัทประกันภัย เพื่อการจัดทำประกันภัยกลุ่มให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

          5.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น

          5.3 คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น สถานศึกษา สถานฝึกอบรม องค์กรเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เป็นต้น

6.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของผู้สมัครงาน/พนักงาน

          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานอยู่ในความควบคุมได้มากขึ้น โดยผู้สมัครงาน/พนักงานสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          6.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของที่บริษัทฯเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน/พนักงาน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของผู้สมัครงาน/พนักงานตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึง และรับสำเนาของผู้สมัครงาน/พนักงานจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

          6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          6.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

                  (1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของพนักงานให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

                  (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

                  (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้แจ้งแก่พนักงานในการเก็บรวบรวม แต่พนักงานประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของตัวพนักงานเอง

                  (4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้พนักงานเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่พนักงานได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเอง

          6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของพนักงาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ)

7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน

          บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

          7.1 สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงาน เก็บรักษาไว้ 3 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

          7.2 สำหรับพนักงาน เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และเก็บรักษาไว้ต่อไปเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

          ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้สมัครงาน/พนักงาน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของ โดยส่งคำร้องขอผ่าน ทางหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

          ในกรณีที่ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

          ทั้งนี้บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวตนได้

10.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดท่าน

11.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

          บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง  เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่าสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          การยื่นสมัครงานของผู้สมัครงานถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้    มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัครงานได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกาศดังกล่าวแล้ว

12. การติดต่อสอบถาม

          สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

                  ชื่อบริษัท:             บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

                  ที่อยู่:                 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

                  เว็บไซต์ของบริษัท:   www.luckystarweaving.com

                  โทรศัพท์:             02-441-6555 ต่อ 510

                  อีเมล:   hr@luckystarweaving.com

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

       บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายใน และรอบบริเวณ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ของบริษัทฯ เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่าน ดังนี้

1.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้กล้องวงจรปิด

       บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่โดยการใช้กล้องวงจรปิดภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

       1.1 ความจำเป็นในการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หรือบุคคลอื่น

       1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

       1.3 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด

       บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

       2.1 เพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัวและทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

       2.2 เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทฯจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมอื่น

       2.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดำเนินคดีทางกฎหมาย

       2.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์

       2.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

       2.6 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

       2.7 อื่น ๆ (ถ้ามี)

3.รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิด

       ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ (2.) บริษัทฯทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิด

·         ภาพนิ่ง

·         ภาพเคลื่อนไหว

·         เสียง

·         ภาพทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

·         อื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เข้ามายังพื้นที่จนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของพนักงาน

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จากกล้องวงจรปิด

       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ไว้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

       4.1 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่างๆ

       4.2 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หรือบุคคลอื่น

       4.3 อื่นๆ (ถ้ามี)

5.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

       พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่อยู่ในความควบคุมของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้มากขึ้น โดยสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

       5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

       5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

       5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

             (1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

             (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

             (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

             (4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุผลในการปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทฯสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท

6.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด

       เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามนโยบายนี้กำหนด บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับจากเมื่อเจ้าหน้าที่ของอาคารได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว (โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

7.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคจากกล้องวงจรปิด

       บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ

       นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8.ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด

       บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้ โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

9.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

       บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่าสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       การเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯของบุคคลภายนอก ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในนโยบายฉบับนี้ หากยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่นโยบายนี้มีการแก้ไข และนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าบุคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10.การขอดูหรือขอข้อมูลภาพวงจรปิด

       บุคคลที่มีความประสงค์ขอดูหรือขอข้อมูลภาพวงจรปิด ให้ติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำการกรอกเอกสาร LS-F22-15-01 แบบฟอร์มเสนอขอดูหรือขอข้อมูล จากระบบกล้องวงจรปิด เพื่อขออนุมัติตามลำดับ

       10.1 บุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์ขอดูหรือขอข้อมูลภาพวงจรปิดต้องมีเอกสารของหน่วยงานราชการมาประกอบ เช่น หนังสือขอตรวจสอบและคัดสำเนาภาพกล้องวงจรปิด จากสถานีตำรวจ เป็นต้น

11.การติดต่อสอบถาม

บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

             ชื่อบริษัท:             บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

             ที่อยู่:                 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

             เว็บไซต์ของบริษัท:   www.luckystarweaving.com

             โทรศัพท์:             02-441-6555 ต่อ 510

             อีเมล:                hr@luckystarweaving.com

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ

 

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ

          บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดประกาศความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

1. ประเภทบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้
          1.1 ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่จะซื้อหรือซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจาก บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการของ บริษัทฯ บุคคลที่รับทราบข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และบุคคลที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของ บริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บริษัทฯ ด้วย
          1.2 คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่จะขายหรือขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ บริษัทฯ ไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ บริษัทฯ หรือไม่ เช่น คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บริษัทฯ ด้วย
          1.3 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม บริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ บริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          2.1 โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

1

เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ

2

เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวทีเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของ บริษัทฯ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของ บริษัทฯ Facebook LINE YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของ บริษัทฯ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

3

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

4

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน บริษัทฯ       

5

เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ บริษัทฯ

6

เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

7

เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ บริษัทฯ และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของ บริษัทฯ

8

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ เข้าร่วม   

9

เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

10

เพื่อรับสมัคร หรือพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของ บริษัทฯ หรือที่ บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น  การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น ตลอดจนการประเมินผล การวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

11

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ และสถานีบริการน้ำมันของ บริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัทฯ หรืออาคาร สถานที่ และสถานีบริการน้ำมันของ บริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

12

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

13

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ  รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

15

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

16

เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น Facebook LINE YouTube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)     เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

(ข)     เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ ปตท. ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

(ค)     เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เป็นต้น

(ง)      เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน  การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ การดำเนินการตามกระบวนการภายในของ ปตท.

(จ)     เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ปตท.

(ฉ)     เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

                    นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2    ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้า บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อสินค้าและหรือใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เพื่อการทำสัญญา การปฏิบัติงานตามสัญญา การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2

เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ บริษัทฯ รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

3

เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2.3    ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่น

    •    การขึ้นทะเบียนคู่ค้า

    •    การพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า

    •    การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสืบและจัดทำราคากลาง, การระบุชื่อและรายละเอียดของคู่ค้าในระบบภายในของ บริษัทฯ เป็นต้น

    •    การซื้อหรือรับแบบประมูล การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) ต่อรองราคา การประกาศผลผู้ชนะ

    •    การเชิญเสนอราคา การเสนอราคา การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ บริษัทฯ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัทฯ รวมถึงกรณีที่ผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน

    •    การจัดทำ Confidentiality Agreement

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2

เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ บริษัทฯ เช่น

     •    การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

     •    การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ

     •    การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า

     •    การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัทฯ และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ

     •    การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง บริษัทฯ และคู่ค้า การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงพาณิชย์ การออกหนังสือรับรองผลงาน จนแล้วเสร็จ

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

3

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ เช่น

กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

 

2.4    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และโครงการต่าง ๆ ของ บริษัทฯ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2

เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ บริษัทฯ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

3

เพื่อการพิจารณา การจัดทำ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

4

เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการของ บริษัทฯ หรือโครงการที่ บริษัทฯ ร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวบริษัทฯ อาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้ (ตามแต่กรณี)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

          โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทต้นสังกัดของท่าน พนักงาน เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
         3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
                 (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์ ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์ของ บริษัทฯ ชื่อผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Username) เป็นต้น
                 (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น
                 (3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
                 (4) ข้อมูลการติดต่อกับ บริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อกับ บริษัทฯ ข้อมูลการบันทึกภาพและหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ บริษัทฯ เป็นต้น
                 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทที่ทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น
                 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ เป็นต้น
                 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล
                 (8) การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV
                 (9) ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่ บริษัทฯ จัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว
                 (10) ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบประวัติ การประเมินความเหมาะสมหรือการพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม รวมถึงเพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น
                 (11) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
                 (12) ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับ บริษัทฯ
                 (13) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
                 (14) ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถยนต์ของ บริษัทฯ
                 (15) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) เป็นต้น

                 (16) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทาน เป็นต้น

         3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
         โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

         ในกรณีที่ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บริษัทฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้
                 (1) ข้อมูลศาสนา
                 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และหรือความพิการ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทฯ ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ บริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูล
         ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
         5.1 บริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ
         5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวุฒิสภา กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
         5.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ บริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
         5.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ บริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ ผู้รับประกันภัย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
         5.5 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)
         5.6 สถาบันให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
         5.7 ผู้เข้าร่วมอบรม
         5.8 ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
         5.9 ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
         5.10 ผู้รับโอนสิทธิหน้าที่และประโยชน์ใด ๆ จาก บริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการเป็นต้น
         5.11 บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของ บริษัทฯ หรือการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม หรือข่าวสารการทำกิจกรรมหรือโครงการของ บริษัทฯ ไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก เป็นต้น
         5.12 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ
         ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
         ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ บริษัทฯ กำหนดในข้อ 9. หรือผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ บริษัทฯ ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
         7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่ บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ บริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
         7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ รวมถึงขอให้ บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ บริษัทฯ ได้
         7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
         7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
         7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ในกรณีเช่นนั้นบริษัทฯจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
         7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
         7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ บริษัทฯ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
         7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

        บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทฯจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 

9. วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

              ชื่อบริษัท: บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด 

              สถานที่ติดต่อ:      33/8,33/11 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73160

              เบอร์โทรศัพท์:    02-441-6555 ต่อ 510 

             

              เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              สถานที่ติดต่อ:      33/8,33/11 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73160

              เบอร์โทรศัพท์:    02-441-6555  ต่อ 510

              อีเมล:               hr@luckystarweaving.com

 

                          ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2566