LUCKY STAR WEAVING

ทุกผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการการผลิต
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสรรค์
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของ
Lucky Star Weaving

ทุกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โรงงานลัคกี้สตาร์การทอ จํากัด เรามุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการการวางแผนและ R&D โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของทุกอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนา วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามาอย่างเข้มงวด เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ ที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง มีการขนส่งสินค้าจาก โรงงานผู้ผลิตไปสู่ลูกค้าโดยเน้นความปลอดภัย เน้นคุณภาพการบรรจุของสินค้าอยู่เสมอ