Process Engineer

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ผลิต

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ

รายละเอียดงาน

-มีประสบการณ์ในด้านการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการโครงการ
-มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราห์ทางสถิติ และเทคนิคการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
-มีความเข้าใจในกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
-มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
-มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการนำเสนอได้ดี
-สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา