เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ออกแบบผลิตภัณฑ์

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ