พนักงานปฏิบัติการ

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ทุกแผนก

สถานะการจ้าง

รายวัน

คุณสมบัติ