QUALITY CONTROL

บริษัท Lucky Star Weaving
มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการผลิต การบริการ และการจัดจำหน่าย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีในการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการคำนวณผลลัพธ์ของการให้บริการเพื่อสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน และคงคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุดซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากโรงทอกระสอบของ Lucky Star Weaving นั้นไร้ข้อบกพร่อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า หากมีการพบข้อบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการดำเนินงานไม่ว่าจะในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ดูแล และแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  1. เส้นด้ายพลาสติก : มีการตรวจสอบความแข็งแรง และมาตรฐานของเส้นด้ายพลาสติก โดยใช้เครื่องดึงความยืดหยุ่นว่ามีความเหนียว และแข็งแรงได้มาตรฐานของ Lucky Star Weaving รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของสีที่สม่ำเสมอกันในเส้นด้ายพลาสติก
  2. การทอ : ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องทอด้วยวิธีการหมุนเวียน ซึ่งในทุกๆ วัน จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเช็คประสิทธิภาพของเครื่องทอ ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบมาตรฐานการทออย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO
  3. การเคลือบ : เครื่องเคลือบจะถูกตรวจสอบด้วยการตั้งอุณหภูมิเครื่องให้เหมาะสมกับชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ และตัดชั่งน้ำหนัก พร้อมกับตรวจสอบการยึดติดของชั้นเคลือบ รวมถึงมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องในทุกๆ วันโดยผู้เชี่ยวชาญ
  4. การซิลด์ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องซิลด์โดยเฉพาะ จะทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง การวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความเหนียวของรอยซิลด์ น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ วัดเฉดสีตามมาตรฐานที่กำหนด และการพิมพ์แบบให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  5. การเย็บ : เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเครื่องเย็บ การเย็บ ฝีเข็ม และจำนวนสินค้าที่ผลิตตลอดทั้งวัน